Home > Misja

Naszą misją jest sformowanie polskich elit zdolnych odtworzyć klasę średnią oraz prawdziwie niepodległe i silne państwo polskie.

Będziemy prowadzić działania edukacyjnecharytatywnewydawnicze i promocyjne skierowane do wszystkich pokoleń, a w szczególności do ludzi młodych.

Wiele z nich rodzi się i dorasta za granicami Polski. Wielkie nadzieje wiążemy właśnie z polską emigracją. Exodus Polaków z kraju jest skutkiem błędnej polityki państwa, a w szerszym kontekście w braku elit i bierności członków społeczeństwa. Emigranci mają prawo wpływać na bieg wydarzeń w kraju. Ich wartością są zdobyte za granicą doświadczenia, dystans do spraw polskich, lepsze warunki finansowe oraz związana z rozłąką tęsknota i motywacja za własnym, normalnym państwem. Będziemy wspierać integrację Polaków na emigracji oraz brać udział w budowaniu polskiej tożsamości wśród ich dzieci poprzez organizację obozów wakacyjnych w Polsce, a w przyszłości polskich szkół za granicą.

Działamy w oparciu o wartości uniwersalne, a w szczególności krzewimy umiłowanie prawdypięknasprawiedliwościmiłościwolności i odpowiedzialności.

Naszym celem jest aktywizacja społeczeństwa w celu włączenia go w dzieło odbudowy potęgi państwa polskiego. Państwa, które nie jest opiekuńcze ani omnipotentne, ale za to skuteczne w wąskim zakresie działań. Państwa, które będzie zabezpieczać prawa i respektować obowiązki każdego z obywateli. Ale także państwa, które pozostawi każdej dorosłej i samodzielnej osobie wyłączne prawo do zabiegania o szczęście i dobrobyt własny, swojej rodziny i wspólnot, do których przynależy, włącznie z prawem do doboru środków i celów wedle własnego uznania, o ile nie narusza to wolności innych ludzi.

Szczególna rola w tworzeniu państwa przypada elitom, które z waszą pomocą odbudujemy. Wierzymy że im bardziej rozwinięte jest dane społeczeństwo, tym mniej potrzebuje państwa. Dlatego kształcimy elity zdolne wcielać w życie idee dobrowolnej pomocy tym, którzy tego potrzebują, ale także elity gotowe bronić obywateli przed nadmiernymi zakusami państwowego aparatu przymusu. Krzewimy świadomość, że za nadmiernie dobrymi intencjami państwa zawsze stoją czyjeś partykularne interesy.

Wierzymy że wszyscy obywatele państwa polskiego powinni być równi wobec prawa, a elity odróżnia większa liczba dobrowolnie przyjętych na siebie obowiązków, a nie przywilejów. Żadna grupa nie powinna posiadać prawnych przywilejów, ani ze względu na swą ułomność, ani ze względu na swe zasługi.

Propagujemy umiłowanie prawdy, która jest obiektywna i świadomości, że trudności z ustaleniem prawdy nie są podstawą do wyciągania wnioski o jej relatywności, lecz wynikają z ograniczeń tkwiących w człowieku. Krzewimy umiejętność czerpania tego co dobre i skuteczne z polskiego i europejskiego dziedzictwa kulturowego i uczymy jak rozpoznawać błędy, by ich nie powtarzać. Bliskie są nam idee libertariańskie, konserwatywne i chrześcijańskie i te szczególnie propagujemy.

Uważamy chrześcijaństwo, a w szczególności Kościół Katolicki, za autorytet w dziedzinie moralnościPropagujemy wartości chrześcijańskie pamiętając jednakże, że Bóg każdemu dał prawo wyboru w kwestii wiary i sumienia. Wierzymy że ucieleśnieniem równej wszystkim godności ludzkiej jest prawo do równego i jak najszerszego zakresu wolności własnej z prawem do wyboru lub odrzucenia religii włącznie.

Rozumiemy że bez wolności gospodarczej nie może istnieć wolność osobista. A bez wolności osobistej nie może istnieć wolność polityczna. Dlatego stawiamy szczególny nacisk na tą pierwszą, aby zabezpieczyć i rozwijać pozostałe.

Dążymy do zbudowania państwa opartego o poszanowanie wolności indywidualnej, w szczególności prawa do dysponowania własnym majątkiem i prawa rodziców do wychowania dzieci według swojej woli, bowiem te są w obecnych czasach szczególnie zagrożone.

Zadaniem polskich elit jest doskonalić siebie i innychstanowić wzór godny naśladowaniawznosić coraz wyżej słabszych członków wspólnoty państwowej i narodowej, a także nie ustawać w staraniach o poszerzanie swego egalitarnego grona. Wierzymy, że z natury rzeczy ludzie potrzebują hierarchii, rozumianej nie jako hierarchia godności i praw, lecz jako hierarchia obowiązków. Każdy autorytet wymaga uznania członków wspólnoty.

Hierarchia społeczeństwa, jakie odbudujemy, będzie hierarchią wypływającą z zasług osobistych a nie dziedziczonych, hierarchią otwartą na każdego. Jakakolwiek wyższość członka elity jest zawsze wyższością ludzką, ograniczoną, częściową, względną i ulotną. Każde społeczeństwo ma w sobie wyżyny i niziny i w interesie wszystkich jest, aby punkt najniższy znajdował się jak najwyżej, i aby punkt najwyższy wciąż wznosił się i pociągał za sobą resztę.

Przestrzegamy wszystkich, że choć warto piąć się do góry, bo stamtąd świat jest jeszcze piękniejszy, to upadek z poziomu chmur więcej kosztuje niż upadek z parterowego okna, a wspinaczka niesie ze sobą wiele wyrzeczeń. Dzięki waszej pomocy odbudujemy elity zdolne do doskonalenia siebie i otaczającej rzeczywistości, lecz wyrzekające się pretensji do doskonałości i wolne od samouwielbienia. Uczymy, że uwielbienie ludzi stanowi zarzewie ich degeneracji. Im więcej człowiek potrafi i rozumie, tym bardziej wie jak niewiele potrafi i rozumie.